رنگ‌های نساجی

ارائه دهنده انواع رنگ‏های نساجی ، چرم و کاغذ با ثبات‏های عالی و بدون مواد سمی سرطان زا اعم از‏ دیسپرس، راکتیو، مستقیم، کاتیونیک‏، اسیدی، متال کمپلکس، خمی، و پیگمنت در تمام طیف‏های رنگی.

رنگ‌های, نساجی